นโยบายความเป็นส่วนตัว

 
เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทุกคนและให้ความสำคัญมากที่สุดในการใช้มาตรการในการป้องกันข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น


บริษัท Nolasuperfoods จะรักษาและใช้ข้อมูลที่ได้จากลูกค้าทุกคนอย่างระมัดระวังและอย่างรับผิดชอบ ซึ่งหมายรวมถึงการประสานงานกับบุคคลที่สามหรือหน่วยงานและบริษัทพันธมิตรทั้งนี้ บริษัท Nolasuperfoods ไม่รับผิดชอบถึงบุคคลที่สามเว้นแต่จะมีระบุไว้ชัดเจน
 

การเก็บประมวลผลและการใช้ข้อมูล

ในการที่จะให้ดำเนินการจัดหาสินค้าที่คุณได้สั่งซื้อบริษัท Nolasuperfoods จะเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลตามมาตรฐานสากลและตามกฎหมายเพื่อให้เกิดเป็นสัญญาในการให้บริการระหว่างบริษัท Nolasuperfoods และคุณในฐานะลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าแต่ข้อมูลเพิ่มเติมจะเก็บเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อคุณอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นข้อมูลที่กล่าวข้างต้นหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น

ทั้งนี้คุณอาจได้ยินยอมแล้วในการให้ใช้ข้อมูลในขณะที่คุณได้ใช้เว็บไซต์อย่างไรก็ตามคุณสามารถที่จะยกเลิกการยินยอมนี้เป็นลายลักษณ์อักษรได้ทุกเมื่อเพื่อให้เป็นผลบังคับในอนาคต
ถ้าหากคุณสมัครรับข่าวสารเราจะใช้อีเมลของคุณ (โดยได้รับอนุญาต) ในการทำกิจกรรมทางการตลาดจนกระทั่งเราได้รับคำสั่งให้ยกเลิกจากคุณเป็นลายลักษณ์อักษร  
 

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการพัฒนาการเสนอสินค้าบริษัท Nolasuperfoods ใช้ Cookies หรือชุดข้อมูลขนาดเล็กที่ใช้สืบข้อมูลได้ ข้อมูลที่เก็บไว้ใน Cookies จะไม่สามารถระบุตัวคนได้และไม่สามารถอ้างถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้คุณสามารถยกเลิก Cookies ได้ที่เว็บบราวเซอร์ของคุณ 
 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท Nolasuperfoods ยืนยันว่าข้อมูลที่เก็บไว้จะมีความปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลโดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้เทคโนโลยีในการป้องกันคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ให้เข้าถึงเราจะทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัย
 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีความจำเป็นบริษัทอาจต้องส่งข้อมูลการชำระเงินให้กับธนาคารต้นทางเพื่อให้ดำเนินการจ่ายเงินและเราอาจส่งรายละเอียดที่อยู่ให้จัดส่งแก่บริษัทที่ทำการจัดส่งบริษัท ห้ามการเผยแพร่ข้อมูลหรือขายข้อมูลของลูกค้าแก่บุคคลที่สาม นอกจากเป็นกรณีที่ช่วยป้องกันภัยอันตรายร้ายแรง หรือเรื่องสุขภาพ หรือเมื่อกฎหมายกำหนด
 

สิทธิในข้อมูล

ภายใต้กฎหมายที่กำหนดว่าด้วยการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถสอบถามได้ว่าข้อมูลใดถูกเก็บไว้และสามารถขอแก้ไขห้ามใช้หรือลบออกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกรณีนี้คุณสามารถติดต่อ [email protected]
 

การยกเลิกความยินยอม

ผู้ใช้แต่ละคนสามารยกเลิกความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยให้มีผลในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลโดยส่งอีเมลมาที่ [email protected] อีเมลทุกฉบับจากเราจะมีข้อแนะนำแจ้งให้รับทราบรวมอยู่ด้วย
 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อความเรื่องนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ โดยทุกการเปลี่ยนแปลงจะเผยแพร่ใน www.Nolasuperfoods.com
 

บทส่งท้าย

เราหวังว่าเราได้ไขข้อข้องใจทุกข้อของคุณแล้วเนื่องด้วยลักษณะเฉพาะของการทำธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายซึ่งอาจมีผลต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นเงื่อนไขการปกป้องข้อมูลของเราก็จะมีการปรับปรุงด้วย